Thông tin tài khoản

Thông tin tài khoản ngân hàng của MANOCANH.COM.VN

  •  Ngân hàng Vietcombank (VCB)

–  Tên tài khoản : Trần Quang Dũng

– Số tài khoản: 044 1000  632 589

– Chi nhánh: Vietcombank  KCN Tân bình

  • Ngân hàng Đông Á (DAB) :

– Tên tài khoản : Trần Quang Dũng

– Số tài khoản: 0107 2825 88

– Chi nhánh: Đông Á  Bà Quẹo – Tân Bình

  •   Ngân hàng Á Châu ( ACB)

– Tên tài khoản : Trần Quang Dũng

– Số tài khoản:  162 48 79 59

– Chi nhánh :   ACB Bank – KCN Tân Bình